ATBALSTS SPECIĀLISTIEM

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas (LPMA) biedri publisko datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tie ir snieguši veselības aprūpes organizācijām (VAO) un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP).

Šī informācija publiskota saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations). Atklātības kodekss atrodams šeit. Informācija par Atklātības kodeksu atrodama arī EFPIA mājaslapā: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2.

Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi – piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un to vadību, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un klīniskajos pētījumos (speciālistu gadījumā).

Atklātības kodeksa gadījumā informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments (nevis likums), tāpēc, saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no VAP jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Zāļu ražotājiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos atšķiras. Individuālā kārtībā publiskota informācija nozīmē detalizētas ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam VAP, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām vai darbu konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju tikai par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam VAP skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Katrs zāļu ražotājs savā mājaslapā publicējis arī apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai un ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa.

Apkopojums par LPMA biedru sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) un veselības aprūpes iestādēm un organizācijām (VAO) 2016. gadā

Apkopojums par LPMA biedru sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) un veselības aprūpes iestādēm un organizācijām (VAO) 2015. gadā